SAYI 122 - MAKALELER

BIST 30'DA YER ALAN ÜRETiM ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ELECTRE YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCE OF PRODUCTION COMPANIES AT BIST 30 WiTH ELECTRE METHOD
Doç. Dr. Yusuf KADERLİ  -  Yrd. Doç. Dr. Çağrı KÖROĞLU - Öğr. Gör. Esma ACAYlP

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SAFHA MALİYET SİTEMİNİN ÖNEMİ AYDIN İLİNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMESİNDE ÖRENK BİR UYGULAMA - IMPORTANCE OF PHASE-COST SYSTEM AT PRODUCTION PLANTS: A SAMPLE APPLICATION IN A DAIRY PLANT IN PROVINCE AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Eymen GÜREL - Uzm. Özlem TÜRK

EKONOMİK KATMA DEĞER (EVA) HESAPLAMASINDA AMORTİSMANLARLA İLGİLİ DÜZELTMELER
Yrd. Doç. Dr. Tayfun Deniz KUĞU

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATINA UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE'DEKİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) KAVRAMI ÜZERİNE BİR ANALİZ

AN ANLYSIS ON TURKEY ENVIRRONMENTAL IMPACT ASSESMENT (EIA) CONCEPT IN ADAPTATION PROCESS OF EUROPEAN UNION ENVIRONMENTAL LEGISLATION
Dr. Rasim AKPINAR - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürü

COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİNDE YER ALAN DEĞİŞİKLİKLER - THE CHANGES IN THE COSO INTERNAL FRAMEWORK
Arş. Gör. Anıl GACAR

ANALIK SİGORTASININ ŞARTLARI VE BU SİGORTADAN SAĞLANAN YARDIMLAR - TERMS OF MATERNITY INSURANCE AND ASSISTANCE PROVIDED FROM THIS INSURANCE
Aysel KUŞAKSIZ TANBOĞA - Kocaeli Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi Anabilim Dal, Sosyal Politika Doktora Öğrencisi

EMSAL BEDEL TESPİTİNDE VADE FARKLARININ DÜZELTİLMESİ
Nadir GÜLHAN - Vergi Müfettişi

SOSYAL SİGİRTALARDA BİTMEYEN SENFONİ: 4/B'LİLERİN KENDİ İŞYERLERİNDEN 4/A'LI BİLDİRİMLERİ!...
Özkan BİLGİLİ - SGK Başmüf ettişi

6111 SAYILI KANUN İLE 4427 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDE YAPILAN DÜZENLEME SONUCU SAĞLANAN İŞVEREN PRİM TEŞVİKİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Berna Gökçen AYAN - Sosyal Güvenlik Uzmanı

İFLAS KARARININ BOZULMASI
Hüseyin DEMİR - Emekli İcra ve İflas Müdürü

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK KONULMASI
Sibel BOLEVİN - Avukat

YÖNETİMDE LİDERLİK KAVRAMI VE GÜÇ KAYNAKLARI
Şener UYSAL

AMME ALACAĞINDA ÖDEME EMRİ
Engin MALAY - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Cafer GÖK - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Yalçın ÖNDER - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK
Serap ENSARİOĞLU - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ADLİ MUHASEBE VE ADLİ MUHASEBENİN GELECEKTEKİ YERİ
Emin YILDIRIM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA BAĞLILIK RAPORU
Harun Reşit TOKCAN - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN AR-GE VE DESTEK PERSONELİNİN ÜCRETLERİYLE İLGİLİ VERGİ İSTİSNALARININ UYGULANMASI.
Özgür ÇİLENGİROĞLU - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir