SAYI 118 - MAKALELER

Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterliliklerine İlişkin Görüşlerine Yönelik Bir Alan Çalışması
Mahmut YARDIMCIOĞLU - Öğr. Gör. Özlem ÖZER

Müşteri Karlılığının Hesaplanmasında Müşteri Karlılık Matrisi Uygulaması
Gülşah ATAĞAN

Aile İşletmelerinde Nepotizm Algısı, Çatışma ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Olay İncelemesi
Nesrin ADA

Türk Bankacılık Mevzuatında İç Denetim Faaliyetlerinin Tarihsel Gelişimi
Nilgün KAYALI - Filiz YÜKSEL

Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri ve Sonuçları Açısından Değerlendirilmesi
Bilal YILMAZ

Kaizen Kavramı
Şener UYSAL

Uluslararası Mal ve Sermaye Akımlarında Ticaret Müsteşarlıklarının Rolü: Abd Ticaret Müsteşarlığı Örneği
Asiye Ayben ÇELİK

Bağımsız Denetimde Denetim Kanıtları
Hatice ÖZTEKİN

Eksik Günler Otuz Güne Nasıl ve Kimler Tarafından Tamamlanabilir ?
Özkan BİLGİLİ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararlarında Öngörülen Sigorta Prim Destekleri
Berna Gökçen AYAN

Ev Alırken Dikkat Konutlarda KDV Uygulaması
Ali Seydi KOCA

Kurum Aktifinde Kayıtlı Taşınmaz Satışlarında Katma Değer Vergisi İstisnası Üzerine Bir Yorum
Akın Gencer ŞENTÜRK

Teşvikli Yatırımlarda Vergi İndirimi Uygulaması
İbrahim DEĞİRMENCİ

Derneğin İktisadi İşletmesinden Yine Derneğe Kar Aktarımı
Mustafa ALPASLAN

Anonim Şirket’e Nasıl ve Ne İçin Dönmeliyiz? - Sermaye Şirketlerinde Hisse Devrinin, Vergisel Boyutu!
Harun Reşit TOKCAN

Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları İle Şahıs Sigorta Primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisinden İndirimi
Özge YILMAZ

Vergi Hukukunda Süreler
Murat KÖSEOĞLU

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği İle Getirilen Düzenlemeler
Seda ÖZGÖREN

Asliye Ceza Mahkemeleri İçin Uzman Bilirkişi Raporu Örneği
Eda KAYA