SAYI 116 - MAKALELER

Yeni Dönem Para Politikası Araçları 
Prof. Dr. Tülay YÜCEL Emrah SERBEST 

Muhasebe Standartlarına Yön Veren Temel Rehber: Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
Doç. Dr. Seçkin GÖNEN

Tms-2 Stoklar Standardı İle Maliyet Muhasebesi Arasındaki İlişki
Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU /Öğr. Gör. Hilal KOCAMAZ

İşsizlikle Mücadelede Uygulanan Aktif Emek Piyasası Politikaları:
Genel Olarak Dünyada Ve Türkiye’de

Doç. Dr.Adem KORKMAZ/Arş.Gör. Alim TETİK/Öğr. Gör. Dr. Hüseyin AVSALLI

Ülke Dışı Finansal Piyasaların Ulusal Yatırımlarda Yabancı Kaynak Kullanımı Üzerindeki Etkisi
Öğr.Gör. Emin YÜREKLİ

Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Taslağı Kimden Ne Götürüyor
Yener Güven

İş Kanunları Uyarınca İdari Cezaları Kim Uygular?
Dr. Özkan BİLGİLİ

E-Ödenek Sistemi Ve Sistemde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Berna GÖKÇEN AYAN

Vergi Tahsilâtında Yeni Strateji: Vergi Psikolojisi
Yrd. Doç. Dr. Memduh ASLAN

Yeni TTK’ ye Göre Kolay Birleşme Nasıl Yapılır?
Dr. Mustafa ALPASLAN/Eda KAYA

Kiralama Yoluyla Finansman Ve Tms-17’Ye Göre Kiralama İşlemleri,
Muhasebeleştirme Uygulamaları, Dünyada Ve Türkiye’ Deki Gelişmeler

Ayşegül SÖZER

Vergi Ceza Sistematiği İçinde Özel Usulsüzlük Cezalarının Yeri
Akın Gencer ŞENTÜRK

Kobi Tanımı Ve Kobi – Tfrs (Finansal Raporlama)’Ye Bakış
Osman BULUT

Muhasebe Mesleğinde Haksız Rekabetin Unsurları Ve Sorumluluklarımız
Enis ENGİN

Para-Kredi Koordinasyon Kurulu Ve Devlet Destekleri
Engin MALAY

Bağımsız Denetimin Götürdükleri(!)
Harun Reşit TOKCAN/ Muzaff er SERTKAYA

Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümü
Özgür ÇİLENGİROĞLU

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Çerçevesinde İrtibat Büroları
Özge Yılmaz 

Maliyet Muhasebesine İlişkin Genel Esaslar
Aslı TENGİZ

Bilirkişilik
Fatma KİRKİT 

418 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu İle Getirilen Düzenlemeler
Seda ÖZGÖREN

İş Hayatımızda Mobbing (Psikolojik Taciz)
Erkan Kipik